ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Κυριακή, 09 Μαρτίου 2014 12:40

Εγκριση κανονισμού Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF

pdfΑΠΟΦΑΣΗ 54/2013 ΔΣ "Εγκριση κανονισμού Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων"


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  Αριθ. Απόφασης: 54/2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ    Ημερ.: 27/03/2013

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 7/2013 από 27/03/2013.

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 27ην Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου,
κατόπιν της αριθ. 1271/22-03-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκαεπτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκαέξι (-16-) μέλη, ήτοι :


1.Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος

2.Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου, Αντ/ρχος

3.Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος

4. Μελπομένη Βασιλείου, σύμβουλος

5.Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος

6.Βασίλειος Σουτζούκης,σύμβουλος

7.Μπεσίνης Φίλιππος,σύμβουλος

8.Παναγιώτης Αναγνώστου, σύμβουλος

9.Μαλαματένιας Βάϊος, γραμματέας

10.Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος

11,Παναγιώτης Βλάικος σύμβουλος

12.Θεοδώρου Χαρίκλεια Αντ/δρος,

13.Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος,

14.Απόστολος Καρακατσάνης, αντιπρόεδρος

15.Δροσάκης Κων/νος, σύμβουλος

16.Καλογιάννης Βασίλειος, σύμβουλος

Απόντες

1.Καλογιάννης Δημητριος, σύμβουλος που δεν προσήλθε καίτοι νόμιμα εκλήθη.

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση κανονισμού Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων

 

ΑΠΟΦΑΣΗ


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης.Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, με την αριθμ. 15/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου απεφασίσθη η ίδρυση Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων και πρέπει να ψηφισθή ο κανονισμός λειτουργίας της.Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ 6/2013 απόφαση της εισηγείται πρός το δημοτικό συμβούλιο τον κανονισμό Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων τον οποίο ανέγνωσε στο σώμα και κατόπιν των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.Το δημοτικό συμβούλιο αφού ακουσε την εισήγηση της Προέδρου, την αριθμ. 6/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου και αφού έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 72 και 94 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει κατα πλειοψηφία

Ψηφίζει τον κανονισμό της Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων του δήμου ως κάτωθι

Άρθρο 1:
Βασικές Αρχές - Στόχοι - Σκοπός
Η Λέσχη Φιλίας (ΛΕΦΙ)έιναι θεσμός που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωμένων στις σχέσεις τους με
την κοινωνία και μεταξύ τους όπως την προώθηση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των ηλικιωμένων και άλλων ηλικιακών ομάδων, την ευαισθητοποίηση των πολιτών προς τους ηλικιωμένους συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Η ΛΕΦΙ έιναι βασισμένη στις αρχές του ΟΗΕ για τους ηλικιωμένους στοχεύοντας στην αυτοπραγμάτωση, την προστασία της αξιοπρέπειας και τη συνεχή αναζήτηση για την κάλυψη των αναγκών τους. Η υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού πραγματώνεται μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων που τείνουν να επανεντάξουν τους ηλικιωμένους στο κοινωνικό περιβάλλον και να τους βγάλουν από την απομόνωση και την περιθωριοποίηση.

Άρθρο 2:
Εκλεγμένοι εκπρόσωποι των μελών της ΛΕΦΙ
Τα μέλη της ΛΕΦΙ εκπροσωπούνται από τα 2 εκλεγμένα μέλη τους κάθε φορά από τη ΓΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο διαχείρισης της ΛΕΦΙ.

Άρθρο 3:
Εγγραφή μέλους
Μέλη της ΛΕΦΙ μπορούν να εγγράφονται με αίτησή τους οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου άτομα και των δυο φύλων που έχουν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας τους και τα οποία κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στο δήμο μας που έχει την έδρα της η ΛΕΦΙ χωρίς να είναι απαραίτητο στοιχείο η ιδιότητα του δημότη. Σε ποσοστό μέχρι 10% του συνολικού αριθμού των μελών της ΛΕΦΙ γίνονται δεκτά ως μέλη άτομα οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου έστω και αν δεν έχουν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας τους. Κάθε άτομο που θέλει να εγγραφεί υποβάλει και συμπληρώνει το έντυπο εγγραφής και το ερωτηματολόγιο που διατίθεται από τη λέσχη στον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο σε καθορισμένη ημέρα και ώρα. Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο μαζί με την εισήγηση του ίδιου και των 2 εκλεγμένων εκπροσώπων στο ΔΣ της Λέσχης. Το τελευταίο αποφασίζει για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής στην πρώτη συνεδρίασή του μετά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δικαίωμα εγγραφής έχουν και ο/η σύζυγος - σύντροφος ανεξαρτήτου ηλικίας. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή μέλους σε άλλη ΛΕΦΙ. Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής είναι η αποδοχή του κανονισμού και κανονισμού της ΛΕΦΙ. Το μέλος αποκτά την ιδιότητα και την ταυτότητα του μέλους μετά την ημερομηνία αποδοχής του αιτήματος από το ΔΣ της ΛΕΦΙ. Η εγγραφή πρέπει να ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια και 1 μήνα πρίν από τις εκλογές για τους εκπροσώπους των μελών. Το περιεχόμενο της αίτησης και του ερωτηματολογίου δίνεται στον Εσωτερικό κανονισμό στο Άρθρο 9.
Η αίτηση εγγραφής περιλαμβάνει την ημ. πρώτης εγγραφής ή της ανανέωσης και τη δήλωση αποδοχής του ιδρυτικού και εσωτερικού κανονισμού. Την αίτηση υπογράφει ο αιτών, ο υπεύθυνος κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος της ΛΕΦΙ και ο πρόεδρος του ΔΣ. Η καρτέλα εγγραφής φυλάσσεται στη ΛΕΦΙ. Η εγγραφή ανανεώνεται κάθε χρόνο. Με την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το ΔΣ το μέλος εγγράφεται στο βιβλίο μελών το οποίο ενημερώνεται σε κάθε αλλαγή και λαμβάνει την ταυτότητα μέλους με τον αριθμό πρακτικού έγκρισης από το ΔΣ. Η ταυτότητα μέλους φέρει τη φωτογραφία, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό πρακτικού έγκρισης από το ΔΣ. Το ΔΣ κάθε Νοέμβριο αποστέλλει τον κατάλογο των μελών με τις ανανεώσεις στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου μας - αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης

Άρθρο 4:
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών της ΛΕΦΙ
Κάθε μέλος της ΛΕΦΙ έχει δικαίωμα α) να παραμένει στο χώρο - κτίριο της ΛΕΦΙ τις ώρες και τις ημέρες που λειτουργεί, β) να μετέχει στις δραστηριότητες και στις ομάδες εργασίας, γ) να εκλεγεί και να εκλέγεται ως εκπρόσωπος των μελών στο ΔΣ της ΛΕΦΙ, δ)απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της ΛΕΦΙ. Το μέλος της ΛΕΦΙ καταβάλλει 1) εξαμηνιαία
συνδρομή που το ύψος της καθορίζεται με απόφαση του δημάρχου ή του αντιδημάρχου της Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας 2) την ανάλογη οικονομική συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή δρστηριότητες που προγραμματίζονται και οργανώνονται από τα ίδια τα μέλη. Μέλος το οποίο αδυνατεί αποδεδειγμένα να πληρώσει τη συνδρομή του απαλλάσσεται της υποχρεώσεως με απόφαση του ΔΣ της ΛΕΦΙ μετά από εισήγηση του υπευθύνου κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου και των 2 εκπροσώπων των μελών. Μέλος που δεν τηρεί τα όσα προβλέπονται στον κανονισμό και εσωτερικό κανονισμό και διαταράσσει την ομαλή λειτουργία ενοχλώντας τα μέλη με τις πράξεις του, μετά από έγγραφη καταγγελία, του επιβάλλονται κυρώσεις όπως 1)παρατήρηση, 2) γραπτή επίπληξη, 3) αναστολή της συμμετοχής του στη ΛΕΦΙ για καθορισμένο χρόνο, 4) διαγραφή του. Με εισήγηση του υπευθύνουκοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου και των 2 εκπροσώπων και μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της λέσχης. Το μέλος που διαγράφεται έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επανεγγραφή του από το ΔΣ με αίτηση σύμφωνα με το Άρθρο 3 μετά την πάροδο ενός έτους. Για τις περιπτώσεις 2 - 3 - 4 η απόφαση του ΔΣ για να είναι εκτελεστή πρέπει να κοινοποιηθεί στον αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας και στο μέλος το οποίο μπορεί να υποβάλλει στο ΔΣ γραπτώς την ένστασή του. Ο αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας λαμβάνει την τελική απόφαση. Μέλος που δεν μετέχει επί 1 χρόνο στις δραστηριότητες της ΛΕΦΙ διαγράφεται μετά από έλεγχο που γίνεται από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο και την απόφαση του ΔΣ της ΛΕΦΙ. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως τη διαγραφή του από τη ΛΕΦΙ.

Άρθρο 5:
Συμμετοχή των μελών στις δραστηριότητες της ΛΕΦΙ
Η συμμετοχή του μέλους στις δραστηριότητες της ΛΕΦΙ αρχίζει από την ημ. της αποδοχής της αίτησης εγγραφής από το ΔΣ.

Άρθρο 6:
Ανθρώπινο Δυναμικό της ΛΕΦΙ
1. Το ανθρώπινο δυναμικό που έχει αποκλειστική και μόνο απασχόλησης με τη ΛΕΦΙ αποτελείται από τις εξής κατηγορίες δημοτικών υπαλλήλων: 2 καθαρίστριες - βοηθοί. Η σύνδεση της ΛΕΦΙ με το δίκτυο φορέων και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου από ειδικούς επιστήμονες όπως κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ιατρούς, αδελφές νοσοκόμες, νοσηλευτές/ -τριες, επισκέπτες υγείας, καθηγητές φυσικής αγωγής καθώς και κάθε άλλης ειδικότητας που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της ΛΕΦΙ των οποίων οι ειδικές γνώσεις και οι δεξιότητες είναι συναφείς με την 3η ηλικία πραγματώνεται μέσα από ένα λειτουργικό οριζόντιο πρόγραμμα με κατανομή μέσω ανάληψης συγκεκριμένων λειτουργιών με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα σε σχέση με τις ανάγκες της ΛΕΦΙ.
2. Η σύνθεση των ειδικών επιστημόνων συνδυάζεται κάθε φορά με τον αριθμό των ενεργών μελών της ΛΕΦΙ, της δυνατότητας σύνδεσης με το δίκτυο του Δήμου αντιστοίχως με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Δήμου ή άλλων οργανώσεων κρατικών ή μη.
3. Το ανθρώπινο δυναμικό της ΛΕΦΙ υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.
4. Το ωράριο λειτουργίας της ΛΕΦΙ είναι από 07.30 ως 20.30 από Δευτέρα ως Παρασκευή (εκτός Σαβ - Κυρ., εορτών και διακοπών).

Άρθρο 7:
Καθήκοντα ανθρωπίνου δυναμικού ΛΕΦΙ
1. Το ανθρώπινο δυναμικό (δημοτικοί υπάλληλοι) παρέχει τις υπηρεσίες του στη ΛΕΦΙ με βάση τα καθήκοντα που του ανατίθενται και τα οποία περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό του Άρθρου 7.
2. Η κατανομή ευθύνης καθορίζεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
3. Ο υπεύθυνος κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος υποχρεούται να συνεργάζεται και να παρέχει κάθε ζητούμενη πληροφορία από τα μέλη του ΔΣ της ΛΕΦΙ, την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

Άρθρο 8:
Δομή και λειτουργία της ΛΕΦΙ
1. Ο αρ. των μελών της ΛΕΦΙ καθορίζεται κάθε φορά από το μέγεθος, τις υποδομές και τον εξοπλισμό κάθε κτιρίου ΛΕΦΙ, ώστε να υλοποιούνται σε αυτό οι προγραμματισμένες δραστηριότητες σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από το Νόμο όρους ασφάλειας και υγιεινής.
2. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της ΛΕΦΙ και ο χρόνος διακοπών ορίζεται με απόφαση του αντιδημάρχου Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας.
3. Η ΛΕΦΙ στεγάζεται σε δημοτικά κτίρια του Δήμου ή κτίρια που διατίθενται δωρεάν από άλλους κρατικούς φορείς. Τα κτίρια αυτά α)είναι προσβάσιμα από τα μέλη - ηλικιωμένους διασφαλίζοντας όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων - υγιεινής ασφαλιστικής κάλυψης και προστασίας (πυρκαγιά κτλ.), β) είναι αισθητικά
διακοσμημένοι και διαθέτουν θέρμανση, ψύξη, κατάλληλο εξοπλισμό (έπιπλα και φωτισμό) ώστε να δημιουργούνται ικανές συνθήκες πολύωρης παραμονής στο χώρο. Οι χώροι είναι αρχιτεκτονικά - εργονομικά σχεδιασμένοι ώστε να επιτρέπουν τη διεξαγωγή πολλαπλών δραστηριοτήτων.
4. Ο Δήμος παρέχει 1) την άμεση και πλήρη συντήρηση των υφισταμένων χωρών (κτίρια και εξοπλισμό), 2) το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ) και του ανθρώπινου δυναμικού για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, 3) το κόστος των αναλώσιμων υλικών.
5. Η δημιουργία νέας ή παύσης λειτουργίας ΛΕΦΙ αποφασίζεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που εντοπίζονται στην περιοχή και τη γεωγραφική κατανομή.
6. Η ΛΕΦΙ δέχεται συμπλήρωση του εξοπλισμού από χορηγίες ή δωρεές των μελών ή άλλων φορέων.
Άρθρο 9:
Όργανα Διοίκησης
1. Το ΔΣ διαχείρισης της ΛΕΦΙ: Το ΔΣ ενεργεί ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη διαχείριση της ΛΕΦΙ και να ενθαρρύνει τη μέγιστη συμμετοχή των
μελών και τη διαμόρφωση - σχεδιασμό προγράμματος των δραστηριοτήτων όπως και την παρακολούθηση της υλοποίησης τους και την αποτελεσματικότητά τους.

1.1 Αρμοδιότητες του ΔΣ

 • Η μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να γίνουν γνωστές οι δραστηριότητες της ΛΕΦΙ και να ενθαρρύνει περισσότερες συμμετοχές μελών με την πλήρη ενημέρωσή των.
 • Ο ετήσιος σχεδιασμός (Άρθρο 10) των δραστηριοτήτων, ο αριθμός των νέων μελών που θα εγγραφούν, ο προϋπολογισμός και ο ισολογισμός για την κάλυψη των αναγκών διαχωρίζοντας τη δημοτική χρηματοδότηση από τα έσοδα που προέρχονται από τις συνδρομές και την οικονομική συμμετοχή (Άρθρο 11) των μελών από τις συμπληρωματικες δραστηριότητες. Το σχέδιο του προγράμματος των δραστηριοτήτων αποφασίζεται από το ΔΣ μετά από τη σύγκλιση της Γ.Σ., των μελών λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις τους και υποβάλλεται στον αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.
 • Η παρακολούθηση εφαρμογής των προγραμμάτων και ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών.
 • Η διαβίβαση στον αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας κάθε αιτήματος για έργα παρέμβασης έκτακτης συντήρησης του κτιρίου και χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων.
 • Η πρόταση επέκτασης και ενίσχυσης των δραστηριοτήτων του προγράμματος.
 • Η διασφάλιση της φύλαξης του εξοπλισμού, του κτιρίου και την καταγραφή στο βιβλίο παγίων στοιχείων - εξοπλισμού.
 • Η συνεργεία για τη δημιουργία ομάδων εργασίας με την υποστήριξη των ειδικών επιστημόνων του Άρθρου 6 μεταξύ μελών της ΛΕΦΙ με άλλες κοινωνικές ομάδες, με εθνικούς οργανισμούς, ενώσεις εθελοντών, άλλων συλλόγων που προσφέρουν υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Δήμο εντάσσοντας τη ΛΕΦΙ και στο δίκτυο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της κοινωνικοποίησης των μελών.
 • Η ενδυνάμωση και ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της ΛΕΦΙ και των άλλων κοινωνικών φορέων για τον προγραμματισμό και υλοποίηση από κοινού δραστηξριοτήτων.
 • Τα καθήκοντα - υποχρεώσεις των μελών του ΔΣ δίνονται στο Άρθρο 2 Εσωτερικού Κανονισμού.

1.2 Η συγκρότηση του ΔΣ
Αποτελείται από 9 μέλη ως εξής:

 • Τον Πρόεδρο του ΔΣ είναι ο εκάστοτε αντιδήμαρχο της Δ/νσης Κοινωνικης Προστασίας.
 • Τον Αντιπρόεδρο και Γραμματέα και Ταμία οι οποίοι ορίζονται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστσίας.
 • Τα 6 απλά μέλη που είναι: 2 εκπρόσωποι που εκλέγονται από τη ΓΣ των μελών της ΛΕΦΙ,
 • και 4 που διορίζονται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Κοηνωνικής Προστασίας.

Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι 2 έτη. Τα μέλη του ΔΣ μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του αρμοδίου αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας λόγω σοβαρού λόγου που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους ή προσωπικό λόγο.Το ΔΣ απαρτίζεται από τα μέλη που έμπρακτα ενδιαφέρονται για το σκοπό της ΛΕΦΙ και έχουν δεδομένη αποκτημένη γνώση και εμπειρία σε εθελοντική προσφορά.Τα μέλη του ΔΣ διαχείρισης δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ.
Η λειτουργία του ΔΣ δίνεται στα άρθρα 3 & 6 του Εσωτερικού Κανονισμού.

2. Τη Διοικητική και Ελεγκτική εξουσία της ΛΕΦΙ έχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας.

Άρθρο 10:
Σχεδιασμός - περιεχόμενο και υλοποίηση των προγραμμάτων
Το ΔΣ εντός του μηνός Οκτωβρίου κάθε έτους καταρτίζει το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της ΛΕΦΙ σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 9 και το καταθέτει στον αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων από τον αντιδήμαρχο Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας αποστέλλεται στο πρώτο 10ημερο του Δεκεμβρίου στο ΔΣ της ΛΕΦΙ προς υλοποίηση. Το ΔΣ της ΛΕΦΙ έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει το πρόγραμμα - πλαίσιο στη δομή και λειτουργία της ΛΕΦΙ λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες ιδιαιτερότητες κάθε οικισμού αποστέλλοντας το για έγκριση στον αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.
Το περιεχόμενο του προγράμματος - πλαισίου δραστηριοτήτων εστιάζεται: α)στην παροχή ευκαιριών για δημιουργική απασχόληση λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται από τα μέλη στο ερωτηματολόγιο που κατέθεσαν κατά την εγγραφή τους. β) στην ένταξη στο δίκτυο των υπηρεσιών του Δήμου και άλλων φορέων όπως οργανισμών, συλλόγων, ενώσεων κοκ. γ)στον καθορισμό του προγράμματος επισκέψεων, συναντήσεων γαι την κάλυψη αναγκών των μελών με τις αντίστοιχες ειδικότητες επιστημόνων όπως αναφέρονται στο Άρθρο 6. Η υλοποίηση του προγράμματος δραστηριοτήτων στηρίζεται άμεσα με την πλήρη ένταξή του στο δίκτυο των υφισταμένων φορέων με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου ή άλλων φορέων - οργανισμών του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Η σύνδεση με το δίκτυο φορέων και των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου πραγματώνεται μέσα από ένα λειτουργικό οριζόντιο προγραμματισμό και με τη συμπληρωματική κατανομή είτε μέσω ανάληψης συγκεκριμένων λειτουργιών με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα είτε με ανάληψη κοινών υποστηρικτικών λειτουργιών. Η θεματική διάσταση των εμπλεκομένων βέλτιστων υπηρεσιών μεταξύ της δικτύωσης των φορέων θα βασίζεται στη "φιλοξενία" των θεματικών δράσεων στη λειτουργούσα ΛΕΦΙ διασφαλίζοντας την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα μέσω του ΔΣ διαχείρισης της ΛΕΦΙ. Για την επίτευξη κοινών συνεργιών και κοινού
οφέλους για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και εύλογη χρήση των ανθρωπίνων πόρων.
Ενδεικτικά αναφέρονται δραστηριότητες: Μουσικές συναντήσεις /  Τραγούδι (Χορωδία) /  Χορός / Θεατρικές παραστάσεις / Επιτραπέζια παιχνίδια (Σκάκι, τάβλι κοκ.) / Οργάνωση εκδρομών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων για θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον όπως υγεία, διατροφή κοκ. / Αθλητικέςδραστηριότητες / Δημιουργία βιβλιοθήκης για την ανάγνωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων / Προγράμματα κατασκηνώσεων / Λειτουργία κυλικείου και χρήση Internet.
Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης - Πολιτισμικός Οργανισμός: Η σύνδεση αυτή στοχεύει στην προώθηση της υγιούς γήρανσης και της αυτονομίας που δημιουργεί συνθήκες βελτίωσης της ζωής των ηλικιωμένων και την ενεργή ένταξή τους στις δραστηριότητες. Ο σχεδιασμός της σύνδεσης των προγραμμάτων με τη ΛΕΦΙ υλοποιείται επιλέγοντας και εντάσσοντας κατάλληλα προγράμματα για ηλικιωμένους σε δραστηριότητες όπως: κολύμβηση,γυμναστική (βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο 5Χ5, ποδηλασία, ορειβασία κτλ.), θέατρο, χορωδία, χορός, ζωγραφική, κεραμική, χειροτεχνία, δημιουργία βιβλιοθηκών ανά ΛΕΦΙ κτλ.
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ηλικιωμένων (προγράμματα λαϊκής επιμόρφωσης - Δια Βίου Μάθησης).

Εθελοντές Δήμου Αλοννήσου: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων για την 3η ηλικία.
ΔΑΕΜ: Δημιουργία ιστοσελίδας προσανατολισμένη στην 3η ηλικία και ένταξη της στην ιστοσελίδα του Δήμου μέσω της οποίας θα παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της ΛΕΦΙ και θα παρέχει πληροφορίες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες των ηλικιωμένων μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων (hyperlinks).

Σύνδεση με Δίκτυα άλλων φορέων:

 • Υπουργείο Παιδείας για ένταξη σε προγράμματα της Πρωτ/βάθμιας και Δευτ/βάθμιας εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα στην αλυσίδα παιδί - παππούς / γιαγιά - εγγόνι.
 • Υπουργείο Υγείας: Ένταξη σε κοινά προγράμματα Πρωτο/βάθμιας περίθαλψης.
 • Υπουργείο Πολιτισμού:Σύνδεση με άλλους κρατικούς οργανισμούς, ενώσεις, σύλλογοι, ΜΚΟ κτλ.
 • Σύνδεση με όμορους Δήμους σε κοινά προγράμματα με τις αντίστοιχες ΛΕΦΙ.
 • Ευρωπαϊκά και Διεθνή Δίκτυα: Συμμετοχή σε προγράμματα για την 3η ηλικία.


Άρθρο 11:

Πόροι

 • Τα δικαιώματα εγγραφής, οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών.
 • Οι πρόσοδοι από δωρεές, κληροδοτήματα, εράνους και τις δραστηριότητες της ΛΕΦΙ.
 • Επιχορηγήσεις ή εισφορές από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμμετοχή σε πργράμματα της ΕΕ ή από επιχορηγήσεις της ΕΕ, του Ελληνικού Δημοσίου, Ελληνικών ή αλλοδαπών κοινωφελών οργανισμών ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
 • Έλεγχος ταμείου δίνεται στο Άρθρο 4 του Εσωτερικού Kανονισμού.

Άρθρο 12:
Επικοινωνία - Προώθηση και προβολή έργου της ΛΕΦΙ
Η ΛΕΦΙ λειτουργεί ως κυψέλη καλλιέργειας και ανάπτυξης της ενεργούς δράσης των μελών της στην κοινότητα που είναι ενταγμένη και δημιουργεί συνθήκες βελτίωσης της καθημερινότητάς τους. Αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο καθώς με τον ενθουσιασμό των μελών της προσφέρει πολλαπλασιαστικά στα προγράμματα του δικτύου του Δήμου στα οποία εντάσσονται και προβάλλεται εμπράκτως η υποστήριξη του Δήμου.
Η βούληση του Δήμου είναι να κάνει αναγνωρίσιμη στους πολίτες την ταυτότητα της ΛΕΦΙ ενισχύοντας την εικόνα των δρραστηριοτήτων στα μέλη της ΛΕΦΙ με δράσεις που διαχειρίζονται την πολυμορφία και τη διαφορετικότητα με σεβσμό στις αξίες και στις επιδιώξεις που ενώνουν τους πολίτες. Ο Δήμος προβάλλει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της ΛΕΦΙ μέσω

1) εκδηλώσεων: επιστημονικών ημερίδων κοκ., 2) πολιτιστικών εκδηλώσεων: φεστιβάλ, έκθεση, θέατρο, χορός, χορωδία κοκ., 3) με τη δημιουργία ιστοσελίδας για τη ΛΕΦΙ, 4) με την εφημεριδούλα της ΛΕΦΙ, 5) υποστήριξη των συμμετοχών σε διακρατικές συναντήσεις με αποστολή ομάδων διαφόρων δραστηριοτήτων (χορωδίας, θεάτρου κτλ.) σε όμορους Δήμους και
στην Επικράτεια, 6) διεθνών σχέσεων με συμμετοχή σε διεθνή fora, σε ημερίδες και φεστιβάλ, κατάρτιση προγραμμάτων επικοινωνίας με όργανα της ΕΕ. 7) εκδοτική δραστηριότητα με επιμέλεια και έκδοση βιβλίων, οδηγών, ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικού επιμορφωτικού υλικού, 8) εκδηλώσεις βράβευσης μελών ΛΕΦΙ, εθελοντών, οργανισμών κοκ. για τη δράση καιβπροσφορά τους προς την 3η ηλικία.

Άρθρο 13:
Λειτουργία κυλικείου
Στη ΛΕΦΙ λειτουργεί κυλικείο για να καλύψει τις ανάγκες των μελών. Η λειτουργία του δίνεται στο Άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού.

Μεταβατικές Διατάξεις - Ισχύς Κανονισμού
1. Ο κανονισμός ισχύει μετά από την ημερομηνία που θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Με τον κανονισμό αυτό εξουσιοδοτείται ο δήμαρχος α) να ρυθμίζει κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις του κανονισμού, β) να εγκρίνει με βάση τον κανονισμό αυτό τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που ρυθμίζει λεπτομερειακά θέματα λειτουργίας της ΛΕΦΙ, γ) να τροποποιεί, να συμπληρώνει ή και να καταργεί διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού.
3. Αποτελεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΛΕΦΙ παράρτημα αυτού του κανονισμού.


Με την απόφαση αυτή δεν συμφώνησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ.Αναγνώστου και Β.Μαλαματένιας

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2013

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αναγνώστου Ζαφειρούλα

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αγάλλου Νικόλαος
Βασιλείου Μελπομένη
Παπαχρήστου Κων/νος -Ορέστης
Αναγνώστου Παναγιώτης
Μαλαματένιος Βάϊος
Καλογιάννης Μιχαήλ
Σουτζούκης Βασίλειος
Μπεσίνης Φίλιππος
Παπαβασιλείου Παναγιώτης
Βλάικος Παναγιώτης
Αναγνώστου Μιχαήλ
Θεοδώρου Χαρίκλεια
Καλογιάννης Βασίλειος
Δροσάκης Κων/νος
Απόστολος Καρακατσάνης

Διαβάστηκε 1985 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 09 Μαρτίου 2014 12:41
Βρίσκεστε εδώ: Home ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Εγκριση κανονισμού Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων